Telefon Numaralarımız
7 / 24 Acil Servis Bizi arayın
Mail Adresimiz
ozelokmeydanihastanesi

KVKK

ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Sayın Hasta/Hasta Yakını,

Özel İdeal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.  (“Özel Okmeydanı Hastanesi”) olarak, kişisel verilerinizin güvenle işlenip saklanması için gereken tüm özeni gösteriyoruz.Sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Hastanemiz, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1- KİŞİSEL VERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.3/1-d çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, T.C.kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz “Özel Okmeydanı Hastanesi” tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda (internet sitemiz ve/veya mobil uygulamamız), çağrı merkezi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz “Özel Okmeydanı Hastanesi” tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası, ait olunan vatandaşlık bilgisi veya geçici T.C. Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, sigorta veya hasta protokol numarası ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileri ve bizimle paylaşılması halinde hasta yakınına ait ad-soyad verileri;
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler ve bizimle paylaşılması halinde hasta yakınına ait iletişim verileri;
 • Görsel Veriler: fotoğraf, video görüntüleri;
 • Finansal Bilgiler: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama bilgileri gibi finansal veriler;
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri;
 • Hastane veya tıp merkezlerimizin ziyaret edilmesi halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleri;

Sağlık Bilgileri: Laboratuvar sonuçları, test sonuçları, epikriz raporu, muayene verileri, randevu bilgileri, check-up bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler;

 • ‘https://www.ozelokmeydani.com/’ sitesine girilen ve benzeri adreslerine girilen kişisel veriler;

Özel Okmeydanı Hastanesi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca; aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması;
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi;
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması;
 • İlaç temini;
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme;
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma;
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması ve/veya müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ya da anlaşmalı kurumlar tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması;
 • Araştırma yapılması;
 • Mevzuata uyumluluk kapsamında yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi;
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi;
 • Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

Uzaktan sağlık hizmeti almanız halinde bu kapsamda elektronik ortam (internet sitemiz ve/veya mobil uygulamamız) aracılığıyla elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına ek olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile sağlık durumunun değerlendirilmesi, teşhis edilmiş hastalıklarının kontrol edilmesi, tıbbî danışmanlık verilmesi;
 • Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametrelerin değerlendirilmesi, izlenebilmesi, tedavi ve ilaç yönetiminin sağlanabilmesi;
 • Sağlığın korunması ve takip edilmesi, sağlıklı yaşamın desteklenmesi, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetlerin verilebilmesi;
 • Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirilebilmesi ve takibinin yapılabilmesi;
 • Teknolojik imkânların elvermesi ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Sağlık Bakanlığınca belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetlerinin sunulabilmesi;
 • Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemlerin yürütülebilmesi ve buna ilişkin bilgilendirme yapılması;
 • Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verilerinin ölçülebilmesi ve takip edilebilmesi;
 • E-reçete ve e-rapor tanzim edilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Özel Okmeydanı Hastanesi’ne ait veya anlaşmalı fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde,

bağımsız denetim şirketlerine,
vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara,
avukatlara, sigorta şirketlerine,
hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara,
hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
sağlık kuruluşlarına,
Sosyal Güvenlik Kurumu,
Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, aile hekimliği merkezleri,
özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
Nüfus Genel Müdürlüğü,
Türkiye Eczacılar Birliği,
mahkemeler,
tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar,
merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
yetki vermiş olduğunuz temsilcilerimiz,
hastanın sevk edildiği hastanelere,
hastane kadrosunda yer almayan tedavi aşamalarınızda yer alan anlaşmalı dış doktorlarımıza,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
destek hizmet sağlayıcılarımız,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ve iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve ilgili sair mevzuat kapsamında aktarılabilecektir. Sayılan haller dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ELDE ETMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Özel Okmeydanı Hastanesi’nin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Özel Okmeydanı Hastanesi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Başta 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6- VERİ GÜVENLİĞİNİZ VE BAŞVURU

Özel Okmeydanı Hastanesi, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Güvenliğiniz konusunda bilgi almak ve taleplerinizi iletmek şu yöntemleri kullanın;

 • İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mah. Fatih Sultan Cad. Osmanoğlu Sok. No:12 adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.


KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Sahibi Başvuru Formu